Disclaimer

Gebruik van deze site is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande.

Gites de Vacances verklaart dat de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. Evenwel kan Gites de Vacances op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie.

Gites de Vacances aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie of die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de site of de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen.

Het auteursrecht van de op deze site gepubliceerde werken c.q. informatie berust bij Gites de Vacances dan wel vermelde auteurs. Alle rechten worden voorbehouden. Zonder schriftelijke toestemming van Gites de Vacances is het niet toegestaan om op de site gepubliceerde informatie geheel of ten dele over te nemen.

Gites de Vacances staat niet in voor de juistheid van de informatie van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, ontstaan door de inhoud van deze informatie van derden.

Gites de Vacances